top of page
UNAP TEAM (19).png
Aleksandra Krzykawska

Koordynatorka Programu

Prawa człowieka:
Aktywny obywatel

„Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

​Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości i praw z nią związanych m.in. prawo do nauki; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;  równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Środkami do realizacji celów są działania takie jak organizacja wykładów, programów tematycznych oraz aktywność w mediach społecznościowych.

Kontakt: prawaczlowieka@unapoland.org

UNAP TEAM (18).png
Karolina Tulik

Koordynatorka Programu

Podcast - inicjatywy społeczne

W Polsce działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Zespół ,,Prawa człowieka - Aktywny obywatel" działający pod egidą United Nations Association Poland, postanowił przybliżyć szerszemu gremium działania, niektórych z nich.
Serdecznie zapraszamy do słuchania naszych podcastów.
Nowy odcinek będzie publikowany co dwa tygodnie w czwartek!

Debata
WhatsApp Image 2021-12-08 at 10.47.12.jpeg
Artykuł I (2240 x 1260 px).png
Kampania #DeklaracjaNaszychPraw

Projekt ma on na celu popularyzację oraz pomoc w zrozumieniu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czyli międzynarodowego dokumentu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W naszej publikacji skupiamy się na poszczególnych artykułach oraz staramy się przedstawić je czytelnikom w przystępny sposób, opierając się na przykładach zarówno z Polski, jak i z całego świata. Mamy nadzieję, że publikacja będzie pomocnym źródłem dla każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu praw człowieka.

Kampanie
Wywiad z Dyrektorem Generalnym UNICEF

Przedstawiamy szczegółowo zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Poprzez tematyczne case studies, artykuły oraz wywiady, przybliżamy zapisy tego jakże ważnego dokumentu. ONZ jest bliżej nas wszystkich niż może nam się wydawać!

Debata
70305504_1181597708704479_4253001131896078336_n_edited.jpg
Kampania
#Skradzione Zabawki

W 2019 r. obchodziliśmy 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, której Polska była inicjatorem. Wiele dobrego przez ten czas się wydarzyło a sytuacja dzieci na świecie ulega poprawie. m.in dzięki wysiłkom takich organizacji jak UNICEF. Nie znaczy to jednak, że udało się rozwiązać wszystkie problemy - kwestie takie jak 'child labour', 'child marriage', wykluczenie społeczne, życie w skrajnym ubóstwie czy brak dostępu do edukacji nadal dotykają miliony dzieci na świecie; niezależnie od kontynentu.

UNA Poland zorganizowała kampanię informacyjną 'Skradzione Zabawki', której celem było przybliżenie tej jakże skomplikowanej problematyki i pokazanie, że jeszcze wiele jest do zrobienia w kwestiach związanych z prawami dzieci. 

Kampanie
bottom of page