top of page
Copy of Nagłówek newslettera NGO.pl (2).png
216267726_138506948390697_6013526656014326077_n.jpg
logo-ngo.png
Copy of logo (1).png

Regulamin:

Konkurs “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” ma na celu promowanie społeczeństwa obywatelskiego i wsparcie różnorodności kulturowej. Zgłoszenia będą otwarte dla organizacji pozarządowych, które zrealizowały lub realizują inicjatywę  o tej tematyce. Konkurs objęty jest patronatem UN Global Compact Network Poland oraz patronatem medialnym portalu NGO.pl. Konkurs organizowany jest przez program „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog" działający w UNAP.

Różnorodność kulturowa jest siłą napędową rozwoju. Jej znaczenie zostało podkreślone przez ustanowienie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, który obchodzony jest 21 maja. Dzień ten jest okazją do pogłębienia zrozumienia wartości różnorodności kulturowej i osiągnięcia czterech celów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego:

  • Wsparcie zrównoważonych systemów zarządzania kulturą;

  • Osiągnięcie zrównoważonego przepływu dóbr i usług kulturalnych oraz zwiększenie mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą;

  • Integracja kultury w ramach celów zrównoważonego rozwoju;

  • Promocja praw człowieka i podstawowych wolności.

Formularz konkursowy:

1. Zwiększenie świadomości na temat kwestii związanych z różnorodnością kulturową i jej znaczenia w społeczeństwie demokratycznym.

2. Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie różnorodności kulturowej.

3. Wzmocnienie współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami,  w tym UNAP oraz Partnerami Projektu, zarówno z sektora publicznego, i prywatnego.

4. Promocja aktywnego uczestnictwa w obszarach związanych z różnorodnością kulturową oraz stworzenie platformy dla wspólnego zaangażowania działaczy, organizacji międzynarodowych, sektora publicznego oraz sektora biznesowego.

Kontakt:

Cele konkursu:

Termin nadsyłania zgłoszeń:

30 września 2021 r. 

bottom of page